České filmové dědictví v kinech, online i na papíře

Co chystáme v Národním filmovém archivu v roce 2022?

uniweb weby

V Národním filmovém archivu se staráme nejen o to, aby byly filmové materiály, písemné dokumenty a knihy správně uložené, ale také dostupné. Filmy postupně digitalizujeme do vysokého rozlišení a aktivně nasazujeme do kin i na VOD platformy. Sbírka je zároveň zdrojem výzkumu, ze kterého vydáváme publikace a články.

Filmy zprˇi´stupnˇujeme badatelu°m i sˇiroke´ verˇejnosti. V letosˇni´m roce se na konci u´nora zpeˇt v kinech objevi´ Menzelovi Skrˇiva´nci na niti, v brˇeznu Sire´na Karla Stekle´ho a dalsˇi´ tituly budou v pru°beˇhu roku na´sledovat. Di´ky spolupra´ci s dona´tory Eduardem a Miladou Kucˇerovy´mi pocˇet kvalitneˇ digitalizovany´ch filmu° sta´le roste. Letos se do kin vra´ti´ deset cˇeskoslovensky´ch sni´mku° ru°zny´ch zˇa´nru° a ru°zne´ho sta´rˇi´, naprˇi´klad Atenta´t, Ducha´cˇek to zarˇi´di´, Atˇ zˇiji´ duchove´ nebo „Marecˇku, podejte mi pero”.

Digita´lni´ podobu Skrˇiva´nku° i Sire´ny archiv prˇedstavi´ nejdrˇi´ve na festivalech v Berli´neˇ a v Bena´tka´ch. Jde o soucˇa´st dlouhodobe´ strategie, jak zprˇi´tomnˇovat cˇeske´ filmove´ deˇdictvi´ i v zahranicˇi´.

„Rovnova´ha mezi vsˇemi distribucˇni´mi kana´ly je du°lezˇita´: festivaly posiluji´ prestizˇ klasicky´ch cˇesky´ch filmu°, kina maji´ velka´ pla´tna, pro ktera´ se filmy tocˇily a internet ma´ nejveˇtsˇi´ dosah do ru°zny´ch diva´cky´ch skupin,” rˇi´ka´ o distribuci klasicky´ch cˇesky´ch filmu° genera´lni´ rˇeditel Na´rodni´ho filmove´ho archivu Michal Bregant.
„Nepodcenˇujeme ani klasicke´ televizni´ vysi´la´ni´, u ktere´ho diva´ci ocˇeka´vaji´ nabi´dku starsˇi´ch cˇesky´ch filmu°. Ma´me sˇteˇsti´, zˇe za´jem o nasˇe filmy je setrvaly´, v neˇktery´ch segmentech dokonce mi´rneˇ roste, cozˇ neni´ v jiny´ch evropsky´ch zemi´ch beˇzˇne´. Ale i tak ra´di vyhleda´va´me nove´ prˇi´lezˇitosti - jednou z nich byl v lonˇske´m roce projekt A Season of Classic Films, na ktery´ letos nava´zˇeme dalsˇi´m rocˇni´kem,” doplnˇuje Bregant.

Cˇeskoslovenske´ filmove´ deˇdictvi´ se ve sveˇteˇ objevuje take´ di´ky spolupraci´m na retrospektiva´ch a prˇehli´dka´ch. Na zacˇa´tku u´nora probeˇhne v bretanˇske´m Rennes popula´rni´ festival Travelling.

„S radosti´ jsme se chopili vy´zvy zapojit se do prˇi´prav letosˇni´ho festivalove´ho rocˇni´ku, ktery´ je veˇnova´n Praze a cˇeske´mu filmu. Vedle sni´mku° soucˇasny´ch autoru° jako jsou Bohdan Sla´ma cˇi Va´clav Kadrnka tak publikum dostane mozˇnost sezna´mit se i s neˇkolika desi´tkami titulu° z nasˇi´ sbi´rky,” rˇi´ka´ vedouci´ oddeˇleni´ kura´toru° Na´rodni´ho filmove´ho archivu Mateˇj Strnad, ktery´ se na vy´beˇru programovy´ch titulu° podi´lel.
„Vybrali jsme hrane´ tituly ze trˇica´ty´ch cˇi sˇedesa´ty´ch let, animovane´ filmy naprˇi´klad Jirˇi´ho Brdecˇky cˇi Hermi´ny Ty´rlove´ nebo pa´smo kra´tkometra´zˇni´ch dokumenta´rni´ch eseju° cˇi prezentaci kolekce filmu° Jana Krˇi´zˇenecke´ho. Co do pocˇtu i sˇi´rˇe za´beˇru tak pu°jde o jednu z nejvelkorysejsˇi´ch prˇehli´dek cˇeske´ a cˇeskoslovenske´ kinematografie. Velice na´s teˇsˇi´ kazˇda´ takova´ prˇi´lezˇitost, kdy mu°zˇeme cˇeske´ filmove´ deˇdictvi´ propojovat se soucˇasnou tvorbou, ” uprˇesnˇuje Strnad.

Letos je v pla´nu take´ odlozˇena´ velka´ prˇehli´dka cˇeske´ kinematografie na Tchaj-wanu nebo prˇehli´dka vznikaji´ci´ pro prestizˇni´ Fondation Je´ro^me Seydoux-Pathe´ v Parˇi´zˇi, ktera´ bude uvedena na vi´ce mi´stech v Evropeˇ.

Soucˇa´sti´ sbi´rky jsou i zahranicˇni´ tituly, ktere´ byly zpravidla uva´deˇny v tuzemsky´ch kinech a na festivalech. Obcˇas je mozˇne´ narazit i na sveˇtoveˇ unika´tni´ materia´l, jako v prˇi´padeˇ sri´lanske´ho filmu Poselstvi´ (Sandesaya, Lester James Peries, 1960). Kdyzˇ se tamni´ filmovy´ archiv dozveˇdeˇl, zˇe v cˇeske´m Na´rodni´m filmove´m archivu je dochovana´ kopie tohoto filmu, byli nadsˇeni´.

„Jde o druhy´ celovecˇerni´ film autora, ktery´ je beˇzˇneˇ oznacˇova´n za obroditele sri´lanske´ kinematografie. V beˇzˇne´m poveˇdomi´ jsou z neˇj dochova´ny vsˇak hlavneˇ pi´sneˇ. Proto meˇli nasˇi kolegove´ v Colombo obrovsky´ za´jem na jeho zi´ska´ni´, do cele´ akce angazˇovali i vysoke´ sta´tni´ prˇedstavitele, kterˇi´ pak o veˇci hovorˇili i s tehdejsˇi´m ministrem zahranicˇi´ Toma´sˇem Petrˇi´cˇkem; hladke´ realizaci napomohl i tehdejsˇi´ velvyslanec v Indii Milan Hovorka,” vysveˇtluje Mateˇj Strnad.

Sbi´rku zprˇi´stupnˇujeme take´ do online prostrˇedi´: rozsˇirˇujeme nabi´dku na vsˇech velky´ch VOD platforma´ch, pokracˇuje take´ provoz popula´rni´ho YouTube kana´lu Cˇeska´ filmova´ klasika. Obsahu, ktery´ vyzˇaduje specia´lni´ prezentaci, se veˇnuje nova´ sekce Kontexty na porta´lu Filmovy´ prˇehled. Vedle kontextualizovany´ch celovecˇerni´ch hrany´ch sni´mku° jako Adelheid, Bi´la´ nemoc nebo Starci na chmelu byla tento ty´den zverˇejneˇna edice Filmy Jana Krˇi´zˇenecke´ho. V pla´nu je da´le naprˇi´klad edice ty´kaji´ci´ se Heydrichia´dy nebo sni´mku Hotel Modra´ hveˇzda.

Jako vy´sledky vy´zkumu vyjdou v letosˇni´m roce trˇi filmoveˇdne´ publikace. Prvni´ bude sbi´rka filmovy´ch libret z doby prˇed prvni´ sveˇtovou va´lkou Kinobuch 1913 aneb Spisovatele´ pi´sˇi´ pro film editora Kurta Pinthuse, na´sledovat bude monografie filmove´ veˇdkyneˇ a publicistky Sˇa´rky Gmiterkove´, veˇnuji´ci´ se herci Oldrˇichu Nove´mu. Do konce roku vyjde jesˇteˇ knizˇni´ monografie vy´znamne´ho scena´risty Josefa Neuberga, na ktere´ pracuje kura´tor Na´rodni´ho filmove´ho archivu Jan Trnka.

Filmove´ deˇdictvi´ prˇedstavujeme take´ v programu kina Ponrepo.

„U prˇi´lezˇitosti ste´ho vy´rocˇi´ narozeni´ Piera Paola Pasoliniho jsme ve spolupra´ci s Cineteca di Bologna a Italsky´m kulturni´m institutem v Praze prˇipravili ucelenou, ale i trochu neklasickou retrospektivu,“ rˇi´ka´ vedouci´ kina Ponrepo David Havas o prˇehli´dce, ktera´ potrva´ do konce brˇezna.
„Ci´lem bylo doplnit kontext aurˇe velkolepe´ho provokate´ra, kterou Pasolini cˇasto ma´. Uva´di´me filmy, ktere´ le´pe prˇibli´zˇi´ Pasoliniho origina´lni´ smy´sˇleni´ o spolecˇnosti a o filmove´m umeˇni´,” doda´va´ Havas k cyklu Pasolini - forza del Passato.

V ra´mci retrospektivy v Ponrepu promi´tneme naprˇi´klad sni´mky Salo´ aneb 120 dnu° Sodomy, Dravci a vrabci, Teore´ma, ale i Cabiriiny noci Federica Felliniho.

Úvodní foto: © Vojtěch Veškrna, Národní filmový archiv

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Tribute2 Headhunters

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
webíky uniweb